ความเป็นมาของกล้องวงจรปิด

ความรู้เกี่ยวกับกล้องวงจรปิด

พื้นฐานและเทคนิคกล้องวงจรปิด (CCTV)

จุดเริ่มต้นของกล้องวงจรปิด

 

 กลองวงจรปิดหรือ CCTV ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเป็นครั้งแรกในช่วงปลายทศวรรษที่ 2513 และนําไปใช้ในระบบการรักษาความปลอดภัยภายในธนาคาร หรือสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่ามีการนำกล้องวงจรปิดหรือ CCTV ไปใช้ในวงแคบไม่แพร่หลายเหมือนดังเช่นปัจจุบันอาจจะเป็นเพราะในยุคนั้น ราคาของกล้องวงจรปิดหรือ CCTV มีราคาแพง สําหรับในด้านคณุภาพของภาพที่ออกมานั้น เมื่อเทียบกับสมัยนี้ต้องนับว่าเป็นภาพขาวดําที่ไม่ชัด ไม่ละเอียด เรียกได้ว่ามีคุณภาพที่่แย่เลยทีเดียว ต่อมาก็มีการพัฒนากล้องวงจรปิดอย่างต่อเนื่อง จวบจนกระทั่งปัจจุบันทําใหเกิดการใช้งาน อย่างแพร่หลายมากขึ้นด้วย สําหรับระบบกล้องวงจรปิด CCTV ก็พัฒนาให้สามารถควบคุมการทางานในระยะไกลได้ ภาพที่ได้จากกล้องก็มีสีสัันสวยงามีความละเอียดและความชัดเจนของภาพมากกว่าในอดีต

 

พื้นฐานและระบบการทำงานของระบบ CCTV

 ระบบโทรทัศวงจรปิด CCTV (Closed Circuit Television System) คือระบบการบันทึกภาพ

เคลื่อนไหวที่ถูกจับภาพโดยกล้องวงจรปิด ซึ่งได้ติดตั้งตามสถานที่ต่างๆมายังส่วนรับภาพซึ่ง

เรียกว่าจอภาพ(Monitor)เป็นระบบสําหรับใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัยหรือใช้เพื่อการ

สอดส่องดูแลเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ  ประโยชน์-การใช้งานระบบโทรทัศน์วงจรปิด

 - ด้านการรักษาความปลอดภัยของบุคคลและสถานที่

 - ด้านตรวจสอบการทํางานของเครื่องจักรในโรงงานอตุสหกรรมขนาดใหญ่ ที่ทำงานโดยอัตโนมัติหรือ   

    การทํางานของพนักงาน

 

 - ใช้งานร่วมกับระบบควบคุมการจราจร เช่นตรวจสอบปริมาณรถยนต์ ฯลฯ      

 

ส่วนประกอบของ CCTV

 

ส่วนประกอบของระบบ CCTV แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

1.  ส่วนที่ใช้ส่งสัญญาณภาพ

       - กล้อง (Camera), เลนส์ (Lens)

2.  ส่วนที่ใช้เชื่อมต่อ

        - สายเคเบิลทำหน้าที่เชื่อมต่อสัญญาณภาพระหว่างกล้องกับ Monitor

       - เครื่องบันทึก DVR ทำหน้าที่เก็บข้อมูลและส่งสัญญาณข้อมูลที่บันทึกไปยังส่วนแสดงผล

3.  ส่วนที่ใช้รับสัญญาณภาพ

            - จอมอนิเตอร์ ซึ่งทําหน้าที่เป็นตัวแสดงผล          

Visitors: 2,072,966