อุปกรณ์ในการติดตั้งกล้องวงจรปิด มีอะไรบ้าง

 
 
การติดตั้งกล้องที่ดีนั้นควรมีการเตรียมการไว้สำหรับการตรวจซ่อม โดยควรจะมีจุดสำหรับเชื่อมต่อสายของอุปกรณ์ต่างๆของกล้อง โดยจะทำการติดตั้งและเชื่อมต่อ ภายใน Service Box
โดยอุปกรณ์ต่างๆนั้น ก็ได้แก่
- Adaptor หรือ Power Supply สำหรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กล้อง การเลือก Adaptor หรือ Power Supply นั้นมีหลักการดังนี้คือ แรงดันไฟฟ้า (Voltage : Vมีหน่วยเป็นโวลต์ (Volt) ให้ตรงกับความต้องการของกล้อง กระแสไฟฟ้า (Current : I ) มีหน่วยเป็นแอมแปร์ (Amp) มากพอกับที่กล้องต้องการ
 
- Fiber Converter สำหรับแปลงสัญญาณแสงเพื่อส่งภาพไปยังห้องควบคุมในกรณีที่มีระยะทางไกลกันมากๆ
 
- Surge Protection สำหรับป้องกันอันตรายของอุปกรณ์ จากฟ้าผ่า
 
- Circuit Breaker สำหรับควบคุมเพื่อมิให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหาย เนื่องจากการลัดวงจร หรือการใช้ไฟเกิน
 
- UPS หรือ Uninterruptible Power Supply หรือ เครื่องจ่ายไฟสำรอง
 
ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดนั้น ก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมาก แต่ก็ไม่ง่ายนัก แต่หากเราทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องนั้นก็จะดูง่าย และจะส่งผลให้การใช้งานนั้นมีประสิทธิภาพและคงทน
 
ในการติดกล้อง Fixed ใน Housing การติดตั้งที่ดีนั้น สิ่งที่ควรคำนึงถึง คือ
 
- ท่อสำหรับร้อยสายจ่ายกระแสไฟฟ้า และสายสัญญาณภาพ เช่นสาย Coaxial และ สาย LAN ควรแยกออกจากันเพื่อป้องกันการรบกวนที่เกิดจากไฟฟ้า
 
- มีความทนทาน มั่นคงแข็งแรง ป้องกันการถูกรบกวนจากสภาพแวดล้อม เช่นความชื้น ความร้อน ฝุ่นละออง การกระทบกระแทกต่างๆเป็นต้น
หลังจากที่เราติดตั้งกล้องลงใน Housing จากนั้นจึงต่อสายสัญญาณและสายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว ก็ทำการปรับภาพให้ได้มุมมอง และความคมชัดที่ต้องการแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนการปรับตำแหน่ง ซึ่งในที่นี้ก็คือการหมุนซาย-ขวา และก้มเงย เพื่อให้ทิศทางการมองของกล้องดีขึ้น
การติดตั้งกล้องบนอาคารสถานที่ หรือ สิ่งปลูกสร้าง และเสาสำหรับการติดตั้งกล้อง ในการติดตั้งกล้องนั้น เราสามารถใช้ อาคารสถานที่ หรือสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เป็นสถานที่ติดตั้งได้ และบางครั้ง หากต้องการติดตั้งกล้องในสถานที่ที่ไม่เอื้ออำนวยในการยึดเกานั้น เราสามารถตั้งเสาสำหรับติดตั้งกล้องก็ได้ การติดตั้งกล้องไว้ใต้เพดานนั้น เรามักจะใช้กล้องแบบโดม ซึ่งมีสิ่งที่เราควรคำนึงถึงนอกจากการจับยึดให้แน่นเพื่อกันตกแล้ว ก็คือ ไม่ควรวาง Adaptor หรือ Power Supply ไว้ใต้เพดาน เพราะอาจเกิดอัคคีภัยได้ ควรวางไว้ใน Service Box รวมถึงการเชื่อมต่อสายต่างๆ เราไม่ควรจะทำบนฝ้า หากเกิดการทำงานที่ผิดปกติขึ้น เราก็สามารถที่จะเปิดฝาออกและตรวจซ่อมได้โดยง่าย
 
 
Visitors: 2,072,969